Dịch vụ
hiện tại vị trí: Nhà » Dịch vụ
SỰ BẢO ĐẢM
Healicom y tế đảm bảo mỗi sản phẩm không bị lỗi trong các lỗi tay nghề và vật liệu trong thời hạn bảo hành trong sử dụng bình thường và dịch vụ. Nếu bất kỳ sự cố nào gây ra do các vấn đề liên quan đến chất lượng trong vòng một năm sau ngày mua, sản phẩm sẽ được sửa chữa miễn phí hoặc trở về Pháp lành.
Các mục sau đây sẽ không được bao gồm trong bảo hành trên:
fenzu.
Nếu trục trặc được gây ra bởi lạm dụng, sơ suất hoặc tai nạn.
Nếu nhãn số sê-ri gốc hoặc nhãn nhận dạng sản phẩm đã bị thay đổi hoặc loại bỏ.

Nếu các thiết bị đã được sửa đổi hoặc sửa chữa bởi bất kỳ người nào khác không đến từ Pháp.

Nếu sản phẩm không được sản xuất bởi người chữa bệnh.